dissabte, 13 de maig de 2006

candidatura


CANDIDATURA PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2007

Francesc Camps i Sagué
Yolanda Vilà i Fernàndez
Pilar de Bolós i Canal
Joan Rigat i Rosdevall
Albert Planas i Rosell
Montse Rivas i Núñez
Pere Bussé i Carreras
Esther Masaneda i Comas
Gemma Caja i Martínez
Josep Amores i Adroher
Pere Sala i Vilar
Marta Pibernat i Palomeras
Enric Mateu i Serrats
Sara Mitjà i Farrerós
Josep Reixach i Bosch
Jaume Bantí i Agustí
Pere Farrerós i Buch

hisenda

ÀREA D’HISENDA i SERVEIS PROPIS

Hisenda

La transparència, l’austeritat, l’eficàcia i la rigorositat en la gestió dels afers econòmics de l’Ajuntament ha estat sempre una màxima per l’ENTESA PER CELRÀ. Això ens permet mantenir un baix nivell d’endeutament municipal i garanteix poder abordar un correcte nivell d’inversió en els propers anys.

La bona gestió del pressupost municipal i la tramesa de la comptabilitat a la Sindicatura de comptes per la seva validació, és la garantia anual de l’ús correcte dels recursos públics.

· Seguirem mantenint un nivell d’endeutament baix (actualment és del 2%) per no hipotecar les necessitats futures.
· Continuarem treballarem per mantenir l’alt nivell d’inversions d’altres administracions en el nostre municipi.
· Implementarem nous serveis de gestió cadastral per facilitar els tràmits i les relacions entre els ciutadans/es i la gerència territorial del cadastre de Girona.

Secretaria del Jutjat de Pau
Treballarem per ubicar a Celrà la secretaria del Jutjat de Pau dels municipis de la llera del Ter.
Organismes de participació i treball
Actualment, Celrà està representat en diferents organismes supramunicipals, on es desenvolupa la coordinació de les polítiques locals entre els municipis d’inquietuds similars:
· Consorci de les Gavarres
· Consorci de Comunicació Local
· Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient, CILMA
· Consorci Alba-Ter
· Consorci Localret
· Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
· Federació de Municipis de Catalunya
· Associació de defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà
· Pla Educatiu d’Entorn “La llera del Ter”.
· Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya
· Xarxa de Municipis Participatius de les Comarques de Girona
· Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’àrea de Girona

Proposem incorporar-nos a:
· Xarxa de pobles i Ciutats Educadores
· Xarxa de Municipis per a la Sostenibilitat

Comunitat de Municipis de la Llera del Ter
La Comunitat de Municipis és un organisme creat a l’empar de la modificació de l’any 2003 de la llei de bases de règim local que permet, respectant l’autonomia de cada municipi, cooperar. Els ajuntaments de Bordils, Flaçà i Celrà han cregut que el Pla Educatiu d’Entorn, que el Departament d’Educació ha aprovat per tots tres municipis, és una oportunitat per començar a treballar plegats per tal de millorar i dotar als nostres municipis dels serveis i la col.laboració municipal que la ciutadania exigeixen. Per això, en els primers mesos d’aquest any, els respectius Ajuntaments hem aprovat els Estatuts de la Comunitat de Municipis i ja hem començat a treballar.

La Comunitat de Municipis de la Llera del Ter està oberta a noves incorporacions municipals i ja s’han encetat nous temes de cooperació municipal que han de millorar i optimitzar els serveis educatius, socials, artístics, esportius i culturals en els municipis de la llera del Ter.
Comunicació municipal
Mantindrem i ampliarem els canals d’informació i comunicació amb els ciutadans i les ciutadanes mitjançant:
· Web municipal Celrà.cat
· Butlletí municipal d’Informació (Infocelrà).
· Agenda mensual d’activitats.
· Guia de serveis municipals.
· Programa quinzenal a Ràdio Celrà tipus “fil directe” amb l’alcalde o els regidors i regidores municipals.
· Participació en el canal de televisió local al Gironès.

ciutadania

ÀREA DE CIUTADANIA

Aquesta és una nova àrea en què es volen estructurar les actuacions de l’Ajuntament, que han de permetre anar més enllà de les simples relacions entre administració i administrat/da. En aquesta àrea articularem les accions que han de facilitar als celranencs i les celranenques assumir i exercir drets i deures.

La ciutadania es construeix de forma personal i social al llarg de la vida de les persones i exigeix l’interès pels afers públics, exercir els drets i deures amb responsabilitat i tenir una voluntat transformadora. Des de l’Ajuntament, continuarem fomentant la necessitat d’implicació dels celranencs i de les celranenques en les qüestions d’interès social, ja sigui a través de les associacions existents al poble, ja sigui a través del voluntariat.

Participació ciutadana en les decisions públiques
Aprovarem l’ordenança de participació ciutadana, que en els darrers mesos s’ha treballat en la xarxa de municipis participatius de les comarques de Girona, basada en els consells municipals sectorials i territorials, la facilitació de la consulta de la documentació municipal, la comunicació ràpida i fluida entre el ciutadà i la ciutadana i l’Ajuntament, i ha de permetre la intervenció de la població en els plens municipals.

· Es mantindran els consells de participació i treball entorn:
 Educació: Consell Escolar Municipal.
 Acció Social en Gent Gran: Consell Municipal de la Gent Gran.
 Cultura: Consell Municipal de Cultura.
 Esports: Patronat Municipal d’Esports.
· S’articularan unes reunions periòdiques obertes, audiències públiques, a la ciutadania a on els/les responsables municipals informaran dels principals projectes municipals, i es recolliran opinions, suggeriments i crítiques per tal de tenir-les en compte alhora d’actuar, respectant sempre l’interès general.
· També encetarem nous apartats de relació com:
 Joventut: Consell Municipal de Joventut.
 Immigració: Taula intercultural.
 Igualtat: Espai de dones.

Pla d’Acollida
La migració, la mobilitat és una condició inherent de les persones, que té unes conseqüències. El canvi demogràfic dels darrers anys, el moviment de població és una realitat a Catalunya i a casa nostra. Aquesta mobilitat facilita l’establiment de la població en municipis que presenten una millor qualitat de vida, serveis educatius i sanitaris, un entorn proper a una capital, feina, transport públic, comunicacions... i Celrà gaudeix de tots aquests requisits i la converteixen en una població molt valorada.

L’acolliment de les persones nouvingudes es centra tan en les que provenen del territori català, com en les que ho fan d’indrets més llunyans: immigrada centreeuropea, sudamericana o del continent Africà. Donarem respostes confeccionant un Pla d’Acollida on facilitarem la integració de les famílies que vinguin a viure al nostre poble, potenciarem l’autonomia personal, fomentarem la cohesió social i la inserció dels col.lectius d’immigrats.

· Seguirem donant recepció i acollida a totes les famílies nouvingudes.
· Procurarem que s’integrin a les associacions existents.
· Intentarem impulsar el voluntariat que faciliti a les famílies el coneixement d’aquells aspectes socials característics de Celrà, i els guiï en els primers mesos entre nosaltres. Si s’escau es disposarà de mediadors/es per aquest servei.
· Volem crear uns espais per a la relació i l’intercanvi, per a la integració i la cohesió social, la Taula Intercultural, com a òrgan de participació i treball per a les famílies de diferents cultures.

Civisme, Mediació Comunitària

Cada cop és més evident que la ciutadania vol participar en la presa de decisions que afecten la vida comunitària. Una manera d’incrementar el protagonisme de la societat civil és afavorint la mediació comunitària, és a dir, possibilitant els recursos necessaris per tal que els ciutadans i les ciutadanes disposin d’espais on resoldre democràticament i participativament les diferències que, lògicament, sorgeixen en el context de la convivència al poble.

La mediació i la resolució de conflictes en l’àmbit comunitari vol introduir enfocaments alternatius i visions positives en les relacions entre cultures, col.lectius, veïns i ,també, entre generacions, així com entre la ciutadania i l’administració. La mediació comunitària esdevé d’aquesta manera una eina de prevenció i de canvi que afavoreix la democràcia participativa.

· Desenvoluparem una estratègia de mediació comunitària per resoldre conflictes particulars, en coordinació amb el jutjat de Pau.
· Fomentarem la convivència i el civisme. A mesura que la societat es fa més complexa i hi manca el civisme, poden sorgir conflictes que poden fer minvar la qualitat de vida que tenim. La poca responsabilitat d’alguns propietaris d’animals de companyia, el soroll nocturn en espais públics poc adequats, les bretolades en el mobiliari urbà, els cotxes mal aparcats, són exemples de conflictes que poden deteriorar la convivència i la cohesió en els espais comunitaris del municipi. Cal trobar solucions, per a cada cas, a aquests “conflictes”, basades en el diàleg i l’assumpció dels drets i deures dels ciutadans i ciutadanes i de l’Ajuntament.
· Promocionarem un servei municipal basat en la cultura de la mediació i de la gestió de conflictes per afavorir la participació ciutadana de manera pacífica, igualitària i democràtica, per així crear un entorn de convivència, basat en el respecte i la justícia.

Pla municipal per l’igualtat

La igualtat entre dones i homes és un principi fonamental declarat a nivell mundial, fruit d’un recorregut històric, tan de reivindicacions com legislatiu, que han fet avançar en el reconeixement i els drets de les dones. Les diferents institucions públiques han tingut un paper primordial per assentar les bases legals de reconeixements de drets, les línies estratègiques i polítiques orientades a superar tot tipus de discriminació per raó de gènere. Nosaltres ho creiem i volem seguir avançant.

Elaborarem el Pla Municipal per a la Igualtat de gènere que ens ha de permetre implementar les estratègies i les mesures locals per diluir les diferències i fomentar la igualtat entre homes i dones.
· Procurarem educar, coordinar i articular accions per prevenir i corregir situacions de desigualtat que dificulten l’avenç en la igualtat real.
· Col.laborarem amb les empreses del municipi perquè puguin desenvolupar actuacions que facilitin la conciliació familiar, personal i laboral.
· Inclourem la perspectiva de gènere en el municipi, aprofundint en el treball transversal i les accions positives que fomentin la igualtat.
· Promourem la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones, per avançar en la construcció d’una cultura per a un nou contracte social .
· Crearem l’espai de trobada, formació, recerca, suport, difusió i participació per impulsar polítiques d’igualtat i estratègies per tal de facilitar l’avenç social de la igualtat entre gèneres, mitjançant la cooperació entre dones i altres col.lectius.
· Promourem la creació d’un Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) com a servei de proximitat que ofereix informació, formació i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones i, en especial, sobre la violència de gènere.
Foment de l’Associacionisme

· Continuarem impulsant i afavorint el treball de les associacions i entitats del poble en la seva tasca, a través dels convenis de col.laboració per activitat.
· Seguirem mantenint una relació continuada amb les associacions veïnals del municipi, com a col.laboradors en el seguiment i manteniment dels serveis públics en el seu àmbit.

Solidaritat i cooperació amb el tercer món
Sensibles als greus problemes originats per les desigualtats entre els països d’arreu del món, solidaris/es amb la dramàtica situació dels països empobrits que representa un menyspreu a la dignitat, als drets de les persones i una amenaça a la pau i conseqüents amb l’exemple de la ciutadania volem:

· Continuarem aportant l’assignació del 0’7% dels recursos propis ordinaris del pressupost municipal a la cooperació per al desenvolupament dels països pobres.
· Establirem mecanismes que afavoreixin la participació, la transparència i la qualitat de les aportacions municipals a la cooperació per al desenvolupament.
· Continuarem participant en els projectes impulsats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, sobretot els dedicats a l’educació per al desenvolupament.
· Fomentarem projectes de cooperació amb pobles representatius de les ètnies presents entre la gent immigrada resident al municipi.
· Continuarem recolzant les campanyes a favor del comerç just, la solidaritat amb el poble sahrauí, i altres de cooperació i solidaritat de les associacions i entitats del municipi.
. Fomentarem la coherència de la política local de cooperació al desenvolupament, i ens comprometem a treballar per a la millora permanent de la qualitat i l’eficàcia de les polítiques de solidaritat i cooperació. Crearem mecanismes d’avaluació i control de l’acompliment dels compromisos adquirits, de la correcta actuació dels projectes i que els resultats beneficiïn socialment a la població receptora. D’altra banda, no podem obviar el fenomen del canvi climàtic, no només des de la perspectiva del Nord, sinó també sobre l’impacte en els pobles del Sud, més vulnerables. Hem de contribuir a la conscienciació ciutadana i promoure iniciatives, en la mesura de les nostres possibilitats, que en redueixin els seus efectes.

comunitat

ÀREA DE SERVEIS COMUNITARIS

El nostre nivell de vida col.lectiu és directament proporcional a la diversitat i l’eficiència dels serveis comunitaris de què disposem. Cal que continuem essent exigents i per tant, ens cal una millora continuada dels serveis públics al nostre municipi.

Via pública
· Continuarem amb la millora de la neteja viària.
· Seguirem amb l’enjardinament dels carrers, places i parcs amb criteris d’eficiència en el seu manteniment, baix consum d’aigua i utilització de plantes adaptades a les condicions mediterrànies.
· Continuarem la creació d’aparcaments públics.
· Facilitarem la circulació urbana millorant la visibilitat i la senyalització.
· Construirem noves rotondes en els encreuaments conflictius si l’augment del trànsit ho requereix.
· En les properes remodelacions urbanístiques dels carrers, continuarem incorporant arbres sempre que la secció del carrer ho permeti.
· Seguirem amb l’arranjament dels camins que porten als nuclis habitats, mantenint els camins rurals i els seus marges nets.

Cicle dels residus
· Continuarem augmentant el nombre de contenidors per a la recollida dels residus sòlids urbans, tan els de rebuig com els selectius, per a millorar la conscienciació ciutadana de fer-ne ús.
· Continuarem implementant sistemes per a la recollida selectiva de residus domèstics especials.
· Estudiarem la viabilitat de la recollida de residus porta a porta en el municipi.
· Facilitarem que la deixalleria sigui un veritable gestor de residus domèstics de tot tipus.
· Implementarem campanyes informatives al voltant del consum responsable i la minimització de residus.

Cicle de l’aigua
· Seguirem mantenint l’excel.lent qualitat de l’aigua a la xarxa pública com fins ara, i estudiarem les mesures a emprendre per garantir la disponibilitat d’aquest recurs en el futur.
· Continuarem amb l’alt grau d’exigència en la depuració de l’aigua en el sistema de sanejament de Celrà.
· Seguirem exigint la creació de xarxes separatives entre les aigües pluvials i les residuals.
· Conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, estudiarem mesures de minimització de costos en el sistema de sanejament.

Seguretat
· Mantindrem en plena efectivitat els mecanismes que preveuen els plans de protecció civil del municipi.
· Continuarem instant la Generalitat en la seva obligació de garantir la seguretat ciutadana al municipi, a través del cos de Mossos d’Esquadra.

Equipaments públics
· Seguirem mantenint i conservant els edificis públics sota els principis d’eficàcia, servei i racionalitat que ens ha caracteritzat.
· Estudiarem la possibilitat de minimització de la despesa energètica dels diferents equipaments municipals.
· Crearem un espai familiar i de joc, adreçat a les famílies del nostre municipi amb infants que tinguin edats entre 1 i 3 anys.

Mobilitat i Transport públic
La mobilitat és un element clau en la cohesió territorial i el benestar dels ciutadans i les ciutadanes. Les infraestructures per a la mobilitat en transport públic han estat sistemàticament oblidades per part de les administracions competents. La xarxa d’autobusos per part de la Generalitat i els ferrocarrils per part de l’Estat, són una caricatura del que haurien de ser en un país normal.

La creació, l’any passat, de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’àrea de Girona ha de posar fi a aquesta situació. La coordinació de les diferents companyies concessionàries de línies de transport públic, la integració tarifària entre elles, la coordinació d’horaris i l’augment de la freqüència són aspectes indispensables que s’han d’abordar, per començar a tenir transport públic. Nosaltres instarem a que així sigui.

Una altra cosa és el ferrocarril. La dependència d’aquest servei de l’Estat esdevé una gestió nefasta. Estacions tancades, alçada de l’andana desproporcionada, descoordinació i incompliment horari,...

· Treballarem per disposar d’un servei de trens de rodalies que amb unes instal.lacions dignes i una alta freqüència de servei, i en coordinació amb els altres transports públics redueixi la necessitat del transport privat.
· Instal.larem a la web municipal una aplicació informàtica per facilitar a l’usuari/a fer desplaçaments compartint cotxe privat.
· Planificarem i executarem, en mesura de les possibilitats, la comunicació en carril-bici amb Bordils, Juià, Medinyà (pont peatonal i ciclista pel pas de la barca) i la ciutat de Girona.

promoció

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

En els darrers quatre anys l’Ajuntament ha estat especialment actiu en les polítiques de promoció econòmica i ocupació. Som un municipi dinàmic i disposem d’un entorn que afavoreix la capacitat de generar noves iniciatives empresarials, facilita el creixement dels negocis existents i que aprofita les sinèrgies dels sectors existents i els emergents al territori, aconseguint millorar les condicions econòmiques de les persones, afavorint una millor ocupació, vetllant per una distribució de la riquesa més justa i equilibrada, i en definitiva per a una millor cohesió social.

Serveis a les persones

. Continuarem reforçant i ampliant la dedicació a les persones, a millorar la seva formació i ocupació.
· Continuarem potenciant la borsa de treball municipal com a política activa d’ocupació: informació sobre ofertes de treball, participació en processos de selecció, seguiment individualitzat i assessorament en matèria de desenvolupament del lloc de treball.
· Promourem programes d’igualtat d’oportunitats, en col.laboració amb altres administracions i amb les empreses, per tal de treballar per la disminució de l’atur en col.lectius especialment vulnerables i amb més problemes d’inserció laboral. En aquest sentit, continuarem potenciant els “Itineraris Personals d’inserció”, adreçats a aquestes persones.
· Ampliarem el Servei autoempresa que ofereix l’Ajuntament per ajudar i fomentar la creació d’empreses al municipi, mitjançant l’orientació individualitzada a emprenedors/es que volen crear la seva pròpia activitat, realitzant l’assessorament tècnic preceptiu per a la realització dels Plans d’Empresa. Inclourem l’assessorament per a crear empreses cooperatives.
· Recolzarem i canalitzarem les iniciatives d’emprenedoria, especialment en col.lectius amb menors oportunitats, que assumeixin riscs creant nous projectes empresarials en el nostre municipi. En aquest sentit, promourem l’ampliació de despatxos del Viver d’empreses de Celrà, que s’ha creat i consolidat en aquests darrers quatre anys, com un projecte en comú entre l’Ajuntament de Celrà, el Col.legi d’Aparelladors,el CECAM i la Universitat de Girona. Participarem amb el Consorci de Vivers d’Empreses de Girona.
· Continuarem treballant per obtenir i incrementar els plans ocupacionals destinats a persones en situació d’atur per a la realització de treballs d’interès social pel municipi.
· Exigirem la introducció de la clàusula social en les contractacions i adjudicacions que realitzi l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’obres municipals.
· Fomentarem la creació d’empreses per atendre les necessitats de les persones amb dependència i de dificultosa inserció sociolaboral, així com la col.laboració amb empreses d’inserció per a col.lectius amb necessitats especials.
· Fomentarem i incrementarem la realització de cursos de formació laboral, buscant la col.laboració i complicitat de l’Administració autonòmica, destinats a millorar les capacitats de les persones.
· Treballarem per la creació i consolidació del projecte Educació a l’empresa amb col.laboració amb l’IES de Celrà i empreses del municipi, adreçat a joves de 14 a 16 anys, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats educatives i a la inserció de l’alumnat en el món laboral.

Serveis a les empreses

Continuarem donant suport als comerços i a les empreses del municipi, fomentant un creixement econòmic sostenible, amb qualitat ambiental i innovació per fer front als nous reptes de futur.
· Continuarem treballant per la dinamització i potenciació del comerç de Celrà, de la mà de l’Associació de Comerciants, i apostant per un comerç de qualitat i de proximitat al municipi.
· Continuarem millorant els serveis que ofereix el mercat ambulant de Celrà, tan pels propis celranencs i celranenques com pels usuaris i usuàries d’altres poblacions.
· Impulsarem la creació d’un Centre d’Atenció Integral de les Necessitats Empresarials al municipi i la seva àrea d’influència econòmica, amb l’objectiu de donar serveis a les activitats
econòmiques, prioritzant :
 Facilitar la relació laboral a través de la borsa de treball, entre les necessitats professionals d’ empreses i les habilitats de les persones més idònies.
 Informar, orientar i donar assessorament tècnic per la tramitació d’ajuts i subvencions públiques per les empreses.

 Impulsar la formació laboral dins les empreses, co-organitzant amb les pròpies empreses cursos per fomentar el reciclatge formatiu de treballadors/es.
 Potenciar programes específics d'innovació a les empreses conjuntament amb el CIDEM.
 Fomentar la cooperació i associacionisme empresarial.
· Desenvoluparem projectes estratègics que ajudin a dinamitzar el territori: Arboretum de Celrà, amb col.laboració amb l'Associació de Viveristes de Girona, la Universitat de Girona i la Generalitat de Catalunya.
· Elaborarem un projecte turístic per al municipi a partir de les potencialitats naturals, culturals i patrimonials existents.
· Continuarem recolzant les celebracions de la Fira Internacional de la Ceràmica, per la potenciació del sector artesà i artístic de les comarques de Girona.

esports

ÀREA D’ESPORTS

Al llarg d’aquests anys s’ha demostrat l’eficàcia del Patronat Municipal d’Esports com l’organisme que coordina els diferents clubs i entitats esportives del municipi, gestiona i manté amb solvència els diversos equipaments esportius i impulsa la pràctica esportiva al municipi juntament amb les entitats.

Equipaments esportius
Actualment disposem de diversos equipaments esportius (pavelló esportiu, pistes de tenis, camp de futbol, piscines municipals, camp de futbol 7, etc.) per permetre una pràctica esportiva diversa i digna. Tot i això, volem continuar millorant els equipaments esportius que estan a disposició de totes i tots els ciutadans.
· Ampliarem els vestidors del camp de futbol. Després de la col.locació de la gespa artificial serà necessari l’augment de vestidors per ampliar l’oferta de grups i permetre millorar la pràctica del futbol als diferents equips de noies i nois que el poble de Celrà ja disposa.
· Al llarg d’aquesta nova legislatura ens proposem construir dues noves pistes de tenis per augmentar el nombre d’usuaris/es d’aquest esport a la nostra població.
· Construirem un nou rocòdrom a la façana est del pavelló esportiu, que mantingui les prestacions adequades per a la pràctica d’aquest esport amb les degudes garanties de seguretat.
· Habilitarem la paret exterior dreta del poliesportiu com a frontó, per a la pràctica de les diferents disciplines esportives de pilota.
· Equiparem el gimnàs del pavelló esportiu amb diversos aparells mecànics de gimnàstica i manteniment personal.
· Millorarem la sonoritat i l’acústica interior del pavelló esportiu.
· Estudiarem la possibilitat de construir una piscina coberta, conjuntament amb els altres pobles de la llera del Ter.
Promoció de l’esport.
L’activitat física i la pràctica esportiva s’han de situar en el marc de les polítiques del benestar. L’esport no és només competició, sinó que també és educació, salut, oci, integració i benestar.

· Continuarem recolzant econòmicament les entitats esportives del municipi que fomentin l’esport base.
· Seguirem organitzant el casal esportiu durant l’estiu, adreçat a nois i noies de 8 a 16 anys com a recurs educatiu en el lleure a través de l’esport.
· Mantindrem i millorarem l’oferta d’activitats esportives per a la gent gran.
· Continuarem els “cursets” de natació que s’ofereixen durant el mes de juliol a la piscina municipal per assolir la màxima de “cap nen o nena sense saber nedar”.
· Potenciarem l’esport base a través de les escoles dels esports més representatius del municipi.
· Continuarem recolzant l’organització d’esdeveniments esportius que tinguin una repercussió més enllà de l’àmbit territorial gironí.

dijous, 11 de maig de 2006

tecnologies

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES


El desenvolupament de les noves tecnologies de telecomunicació són un element clau de la societat del coneixement i, per tant, de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Les accions en aquesta àrea han de continuar estant orientades com un servei bàsic a la ciutadania i a les empreses, que garanteixi la inclusió de tothom i la major eficiència de les activitats econòmiques, socials, culturals i educatives.

La utilització de les tecnologies de la informació i el coneixement, són elements de millora de les xarxes socials, fomenten de la participació i comunicació ciutadana i faciliten la relació amb les administracions.

Celrà sense fils

· Millorarem la xarxa wifi de Celrà sense fils per la xarxa Wimax, per seguir millorant la connectivitat, millorar velocitats i evitar problemes d’interferències.
· Ampliarem el serveis oferts a través de la xarxa Wimax, a les comunicacions telefòniques (VeuIP) dins el municipi.


Formació

· Continuarem oferint cursos per apropar les tecnologies de la informació i el coneixement a tota la ciutadania, en especial d’ofimàtica, internet i confecció de pàgines web.
· Ampliarem l’horari i els equipaments disponibles a l’aula telemàtica.

Comunicació i participació ciutadana

· Consolidarem i ampliarem la pàgina web com a principal mitjà d’informació i comunicació entre la població, les entitats i l’administració municipal.
· Facilitarem les gestions entre la ciutadania i l’Ajuntament a través de la pàgina web per mitjà de les aplicacions desenvolupades per l’administració oberta de Catalunya.
· Crearem un fòrum de comunicació i participació a través de la pàgina web.
· Facilitarem la relació de les entitats del municipi amb els seus associats i associades via comunicació electrònica.

urbanisme

ÀREA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

L’ordenació del territori urbà és un dels fonaments de la cohesió social i la qualitat de vida de les persones. Per això, cal desenvolupar un urbanisme racional que respongui a les demandes socials, econòmiques i mediambientals, impulsant un model territorial sostenible i equilibrat. D’acord amb aquestes premisses, en els darrers anys s’ha instat a l’acabament de les obres d’urbanització dels subsectors industrial I i residencial del polígon, i s’ha tramitat la modificació del subsector II industrial de Palagret, que ja té l’aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona.

A més, s’ha aconseguit, seguint amb les necessitats de la xarxa viària catalana i estatal, dur pel bon camí l’altre gran problema estructural del nostre municipi: la variant de la carretera de Palamós, sense una excessiva afecció al territori municipal. La variant ens permetrà repensar l’actual carretera per transformar-la en carrer, disminuir dràsticament el trànsit de vehicles i adaptar-la a les persones.

Tot i això, ens resten coses per fer per tal de seguir ordenant i millorant urbanísticament el nostre poble. Així, els criteris de sostenibilitat en les edificacions, la comunicació entre les dues bandes de la línia del ferrocarril, l’aprovació del catàleg del patrimoni arquitectònic i la rehabilitació de nous equipaments públics, són alguns dels principals eixos d’actuació.

Comunicacions

· Obrirem el Pont d’en Palahí (sota la via del tren) per comunicar el carrer de Palamós amb el carrer Germans Sàbat.
· Planificarem i consolidarem la xarxa de carrils bici entre els diferents pobles de l’entorn (Juià, Bordils, Medinyà i Girona).
· Ampliarem les voreres del pont de Palagret per a peatons i bicicletes.
· Urbanitzarem el carrer Cabanya en el tram del carrer Areny fins a Aumet.
· Reordenarem el trànsit de vehicles a motor en alguns carrers d’amplada inferior a 8 metres.
· Definirem la xarxa d’itineraris escolars com a vies de circulació preferent i segura que permetin als nens i nenes anar al seu centre educatiu amb seguretat.
· Prendrem mesures per fer respectar els carrils bici, i en continuarem construint en els principals eixos viaris del poble.
· Preservarem l’anella verda a l’entorn de la zona urbana formada per les Gavarres, el riu Ter i la riera Palagret.

· Treballarem perquè es mantingui el soterrament de la via del tren a Celrà dins el Pla Director Urbanístic de l’Àrea de Girona. Això permetrà a llarg termini suprimir la barrera que suposa la via del tren i facilitarà la continuació dels carrers transversals.

Habitatge

· Continuarem amb la construcció d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO), tal com s’ha realitzat fins ara, donant continuïtat a l’edifici ja construït. En aquesta nova promoció destinarem una part dels habitatges a lloguer per a joves.
· Estudiarem la possibilitat de destinar habitatges en règim de cessió d’ús destinats a habitatges tutelats per a gent gran o lloguer per a col.lectius més desfavorits.
· Incentivarem i recolzarem les remodelacions de cases i edificis que tinguin una antiguitat superior als 50 anys, especialment els situats en el nucli antic, a la carretera de Palamós i a la Cabanya.
· Millorarem i adaptarem a la realitat del municipi la normativa de construcció d’habitatges sostenibles.
· Facilitarem la supressió de les barreres arquitectòniques tan en edificis comunitaris privats, com en públics, a través de convenis amb l’INSERSO.
· Requerirem que en els nous edificis plurifamiliars sigui obligatòria la construcció de trasters vinculats a l’habitatge, la definició d’espais comunitaris per a la gestió de residus de l’edifici i dues places d’aparcament de cotxes per vivenda.


Actuacions urbanístiques

· Repensarem l’actual definició urbanística vigent a la carretera de Palamós per adequar-la a carrer urbà, remodelant les voreres, substituint les actuals pilones per arbres i construint una
nova rotonda a la cruïlla del carrer Germans Sàbat.
· Continuarem amb la supressió de les barreres arquitectòniques a les voreres i amb el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques en la zona urbana.
· Facilitarem la rehabilitació de les façanes del nucli antic, seguint les directrius del Pla Especial aprovat l’any passat.
· Millorarem el traçat dels torrents i rieres en la zona urbana, especialment el del torrent d’Orriols.
· Aprovarem el catàleg del patrimoni arquitectònic local, que actualment està en fase de redacció.
· Dignificarem l’entrada al municipi des de la ciutat de Girona.


Equipaments públics

Després de dotze anys de refermança dels diferents equipaments que formen “La Fàbrica Pagans”, amb la consolidació de la teulada de la nau grossa que es portarà a terme aquest estiu, és consolidarà aquest equipament pel futur; igualment que l’edifici de l’Ateneu que suposarà un salt endavant en els equipaments culturals del municipi. Però, cal plantejar-se nous objectius:

· Rehabilitarem la Torre d’Esvern per a destinar-la a usos públics i ciutadans i vinculats a projectes de repercussió supramunicipal.
· Adequarem l’edifici de Can Ponac per a convertir-lo en un centre de serveis per a la gent gran, que inclogui les funcions de casal de la gent gran i de centre de dia.
· Adaptarem la planta baixa de la rectoria, per a destinar-la als projectes creatius de la gent jove de la nostra població.

social

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL i QUALITAT DE VIDA

L’ENTESA PER CELRÀ proposa crear un poble digne, cohesionat i sostenible on les persones puguin viure i treballar ara, i en el futur. Uns espais òptims per a la relació i l’intercanvi de coneixements entre els veïns i les veïnes, per a la participació ciutadana en els afers públics, per a la integració i la cohesió social, i per a la construcció de xarxes de seguretat i solidaritat que evitin la desprotecció o l’exclusió.

Volem seguir proporcionant els mitjans necessaris per a contribuir a la construcció d’una societat més inclusiva i cohesionada, per una societat plural i no per una pluralitat de societats. Ens adrecem a tothom per tal de fer efectiva la justícia social i promoure el benestar de tota la població, garantint la seva qualitat de vida i l’accés als serveis socials. Volem seguir oferint i millorant el servei, atenent les demandes i les necessitats socials de tota la població.

Informació, suport i orientació a totes les persones

Continuarem donant una atenció individualitzada o a nivell familiar a totes les persones que ho necessitin, ajudant-les a solucionar els problemes amb els recursos al seu abast i treballant amb elles per aplicar pautes de millora de la situació.
· Seguirem millorant els serveis d’atenció primaria existents al municipi.
· Tramitarem i farem seguiment dels compromisos que poden requerir ajuts públics.
· Incrementarem els esforços per millorar la prevenció i detecció de situacions de risc social per motius d’edat, gènere o procedència.
· Donarem suport i atenció a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials, amb malaltia mental i als malalts crònics.
· Continuarem treballant per suprimir les barreres arquitectòniques per a millorar la mobilitat de tothom.


Atenció a la gent gran

A través de l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans creada dins el marc del Pla d’Atenció Integral, reforçarem i ampliarem els serveis que existeixen actualment i estendrem els seus efectes a les diferents particularitats i característiques d’aquest col.lectiu i a la seva família. Creiem en un nou model d’envelliment actiu i participatiu.

Crearem el Centre de Serveis per a la gent gran obert a l’entorn. Aquest serà un espai concenbut com a centre de dia i casal de la gent gran, amb els serveis necessaris per a potenciar l’autonomia d’aquest col.lectiu.

· Seguirem coordinant els diferents serveis socials del municipi per tal de donar major qualitat de servei i eficiència i, si s’escau, crear i dissenyar programes d’intervenció individualitzada.
· Potenciarem activitats dinamitzadores que englobin diferents perspectives (preventives
i terapèutiques) de caràcter lúdic i formatiu, relacionades amb l’expressió artística, l’activitat física, les noves tecnologies, i organitzarem conferències, tallers i sortides.
· Fomentarem la creació d’una xarxa de casals que possibiliti la comunicació, l’intercanvi d’activitats i la relació entre diferents casals del territori.
· Aproparem el Pla a les escoles potenciant la pedagogia gerontològica i les relacions generacionals.
· Estendrem el servei de teleassistència, que garanteixi la seguretat i doni tranquil.litat i companyia a les persones majors de 65 anys que es trobin en situació de fragilitat.
· Consolidarem el Consell Municipal de la Gent Gran com a espai de participació, d’intercanvi d’informació i fer propostes de millora o necessitat entre els ciutadans i les ciutadanes que el formen.


Suport a l’àmbit familiar

. Confeccionarem el Pla d’acció local per atendre les necessitats específiques de les famílies, en especial de les nombroses, i es coordinaran les actuacions amb la resta d’àrees i serveis de l’administració local.
· Continuarem i ampliarem l’oferta de l’actual Centre Obert, prioritzant les activitats de caràcter lúdic i socioeducatiu que impulsin l’educació en valors, per a nenes i nens (de 6 a 13 anys) derivats dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament, en horari extraescolar.
· Continuarem concedint i ampliant l’oferta de beques i ajuts a nens i nenes en edat escolar de les famílies amb menys recursos econòmics.
· Consolidarem el CRAMP ( Centre de Recursos per a Mares i Pares) com a servei municipal per a famílies que necessitin un/a professional i que requereixin una orientació individual en la relació amb els fills i filles.
· Desenvoluparem accions de mediació escolar i familiar per a la resolució de conflictes amb infants i adolescents.

· Mantindrem el Servei d’Atenció Domiciliària Municipal (SAD) de persones en situació de dependència per urgències, respir del familiar i preventiu.

Projectes d’innovació social

Desenvoluparem, en funció de les necessitats, les accions i actuacions per tal de garantir la cohesió social, afavorir la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament dels drets de totes les persones que viuen al nostre poble.

· Promourem l’educació i la formació com a element essencial per a la inserció social.
· Seguirem programant les classes d’alfabetització i de català com un instrument més d’integració de les persones nouvingudes i d’aquelles que ho necessitin.
· Potenciarem les tecnologies com una eina per a la participació, formació i inserció social i laboral dels col.lectius que tenen dificultat l’accés a aquestes.
· Sensibilitzarem la població de la diversitat de cultures en el municipi i crearem espais per fomentar-ne la relació.
· Desenvoluparem polítiques de gènere.

· Impulsarem la creació de l’associació del voluntariat social municipal, per tal de potenciar l’intercanvi de serveis entre les persones (parelles lingüístiques, acompanyament de la gent gran, banc del temps, etc).
· Crearem la plaça de Taxi per a discapacitats i s’establirà un conveni de disponibilitat cap al municipi.


Promoció de la salut

Volem promoure, protegir i millorar la salut de la ciutadania dins les competències de l’administració local.

· Seguirem mantenint la cooperació entre el CAP i l’Ajuntament, especialment les iniciatives amb els centres educatius i els serveis socials.
· Promourem hàbits saludables en l’alimentació atenent la diversitat de cada segment de la població.
· Continuarem promovent l’educació en la salut: els efectes beneficiosos de l’activitat física en qualsevol edat, la prevenció de drogues, l’educació sexual i altres aspectes que ajudin a millorar la nostra salut.
· Ampliarem l’oferta amb aquelles activitats que es requereixen en determinades edats o etapes de la vida.
· Incentivarem la creació d’espais sense fum en les empreses i establiments comercials.

educació

ÀREA D’EDUCACIÓ

A Celrà, es pot realitzar tot l’ensenyament no universitari en el municipi. Aquest és un privilegi que pocs pobles del tamany del nostre tenen i ens ha de permetre encarar el futur amb optimisme.
L’educació en un món complex i divers ha de ser integral per abastar tots els aspectes de la persona, continuat en el temps, arrelat al territori, cohesionador per promoure la integració social, inclusiu i exigeix la corresponsabilització de tots els agents educatius. Invertir en educació és invertir en el futur.

Escola Bressol Municipal
Volem mantenir el nivell de recursos que té l’actual escola bressol per aconseguir ser una escola capdavantera en la formació i estimulació dels nens i nenes fins als 3 anys. Construirem una nova escola bressol a la cruïlla Canigó – Les Bòbiles entrarà en funcionament el curs 2008-09. Les dues escoles bressol compartiran el mateix projecte educatiu.

· Potenciarem la formació de l’equip educatiu amb cursos, xerrades i taules de treball, seguint les pautes de professionals reconeguts amb l’objectiu que els educadors/es les puguin aplicar de manera eficaç en el treball diari amb els infants.
· Introduirem la música amb el mètode Willems, dirigida per professionals del sector i amb l’objectiu d’estimular les facultats innates, físic-sensorials, intuïtives, afectives i mentals dels infants.
· Donarem suport a l’equip docent i a l´AMPA en el projecte menjar saludable. La primera acció que es portarà a terme en aquest projecte és la construcció d’ una cuina a la nova escola bressol, on es cuinaran els àpats dels infants d’aquesta escola i de l’escola bressol Trapelles.
· Crearem una xarxa de “mainaderes” professionals, formant a ciutadans/es del nostre municipi, per poder cuidar a casa seva infants de 4 mesos a 1 any i proporcionar-los així un entorn més familiar, amb l’objectiu de conciliar la vida professional i familiar. El treball de les mainaderes estarà supervisat i dirigit per l’equip directiu de l’escola bressol municipal.

Centres Educatius d’Infantil i Primària (CEIP): l’Aulet i les Falgueres.
Continuarem donant suport, en funció de les competències municipals, en els diferents projectes que les escoles portin a terme.
· Continuarem amb la tasca de manteniment i millora de l’edifici, les instal.lacions i el pati del CEIP l’Aulet, amb convenis de col.laboració amb el Departament d’Educació.
· Vetllarem per la correcta construcció del nou edifici del CEIP les Falgueres al carrer Països Catalans.
· Vetllarem per la realització d’un entorn de joc agradable i funcional del CEIP Les Falgueres, conjuntament amb l’equip educatiu i l’AMPA.
· Continuarem impulsant els projectes de les escoles que tinguin una repercussió més enllà del propi centre, en especial d’Escola Verda, projectes Commenius, etc.
· Donarem suport als equips docents i a les AMPES pel projecte menjar saludable.
· Facilitarem l’adaptació dels infants que s’incorporin a P3 en els diferents espais dels centres, on començaran el proper curs escolar.

Institut d’Educació Secundaria (IES).

Continuarem donant suport als diferents projectes que es realitzin des de l´IES i col.laborant en els crèdits variables que s’ofereixin des de diferents àrees de l’Ajuntament.

·
Continuarem col.laborant per satisfer les diferents necessitats d’espais o recursos del nostre municipi que demandin des de l’IES.
· Impulsarem conjuntament el projecte Educació a l’Empresa per tal de facilitar als nois i noies que vulguin i estiguin acabant l’escolarització obligatòria la seva adaptació al món laboral.
· Proposarem donar més transcendència als millors treballs de recerca que es realitzin a
l’IES a través de la seva publicació i difusió.


Educació No Formal
Continuarem col.laborant amb l’esplai de Celrà, oferint els espais adients i el suport necessari per dur a terme les activitats de lleure i educatives en el nostre municipi.
· Escola de Música: procurarem que l’escola de música del Consell Comarcal tingui una línia pedagògica més adaptada a l’alumnat d’avui, al mateix temps que incentivarem més activitats obertes i vinculades al poble. També, obrirem una nova línia de treball amb l’objectiu de crear sensibilització envers la música amb el mètode Willems a partir dels 3 anys.
· Escola d’Art: continuarem amb les disciplines artístiques que actualment s’imparteixen i millorarem els espais de treball.
· Escola Municipal de Dansa: seguirem impulsant les iniciatives que han fet de la dansa un tret identificador del municipi. Treballarem pel reconeixement de l’escola per part del Departament d’Educació.
· Impulsarem l’organització dels casals d’estiu temàtics (artístic, esportiu,...) adreçats a nois i noies de 8 a 16 anys, en els mesos d’estiu.
· Intensificarem els aspectes de formació d’adults, conjuntament amb altres àrees de l’Ajuntament i administracions, per a la millora continuada de les persones. En especial de llengua catalana i altres idiomes, la preparació per a l’obtenció del Graduat d’Educació Secundària (GES) i altres formacions professionals.

Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
És un instrument que ens ha de permetre el treball en xarxa entre els diferents agents educatius dels municipis de la llera del Ter per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves. S’adreça amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits fora de l’horari escolar.

· Després de la seva aprovació a inicis d’any, volem consolidar i impulsar el Pla Educatiu d’Entorn perquè l’educació esdevingui una eina de cohesió social i doni resposta educativa a les múltiples necessitats dels nois i noies menors de 18 anys dels pobles de la llera del Ter.

Oficina Municipal d’Escolarització
És un servei d’informació i gestió de l’escolarització en els centres d’Educació Infantil i Primària del municipi, que va introduir-se en el curs 2006-07, i que es realitza en coordinació amb el Departament d’Educació i les direccions dels centres educatius.

· Continuarem coordinant les preinscripcions i matriculacions dels CEIPs per tal d’assegurar al màxim l’equilibri social de l’alumnat.
· Seguirem participant en la comissió de preinscripcions dels CEIPs.

Celrà municipi educador
· Impulsarem que el Consell Escolar Municipal sigui el marc que permeti la relació i el treball en xarxa entre els diferents centres educatius del municipi, que ens ha de permetre potenciar les activitats de poble educador.
· Col.laborarem amb les associacions de pares i mares dels diferents centres educatius, per coordinar i organitzar conferències, col.loquis i fòrums específics, per orientar els pares i mares, segons les necessitats que es creguin més convenients.
· Volem participar en la xarxa de pobles i ciutats educadores per facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements amb altres municipis que hagin fet de l’educació una prioritat municipal.

joventut

ÀREA DE JOVENTUT

La joventut és una etapa vital i complexa que requereix un tractament integral de les seves necessitats especifiques, i és decisiva per afrontar l’orientació personal i professional de la vida adulta.

Els joves són vulnerables de manera especial a determinades problemàtiques socials, entre les quals cal destacar l’habitatge, la formació, el transport, la promoció econòmica, la sanitat... que cal tractar de forma integral i conjunta.

· Destinarem la planta baixa de la rectoria com a local per a joves del municipi per tal de que puguin realitzar activitats que promoguin la creativitat, la solidaritat, fomentin l’esperit crític i la seva implicació social.
· Seguirem facilitant l’accés a l’habitatge dels joves del municipi promovent la construcció d’habitatges de protecció oficial, ja siguin destinats al lloguer o a la venda.
· Mantindrem el punt d’informació juvenil com a centre informatiu dels recursos que existeixen, tan públics com privats, destinats a la joventut.
· Fomentarem una borsa de treball estival destinada a joves estudiants/es que vulguin complementar la seva formació amb un treball a la temporada d’estiu .
· Fomentarem l’associacionisme juvenil i la participació de joves en les diferents entitats i associacions del poble.
· Mantindrem i incrementarem les campanyes informatives respecte a les conductes de risc (trastorns alimentaris, consum de substàncies psicotròpiques,...) i promourem hàbits saludables (conducció responsable, lleure alternatiu no consumista,...).
· Restarem sensibles a les iniciatives de lleure dels joves del poble per ampliar l’oferta sense haver de sortir del municipi.
· Facilitarem el transport públic a les festes populars més concorregudes de la comarca.

cultura

ÀREA DE CULTURA

La cultura i l’activitat cultural donen personalitat a una població i, amb imaginació i constància, Celrà n’ha esdevingut un referent per altres municipis de població superior. Tan la participació com la gestació d’iniciatives de tot tipus i la seva organització i execució han ajudat a realçar el nostre poble com a model cultural en múltiples ocasions, i és que, per l’ENTESA PER CELRÀ, la cultura ha estat sempre una prioritat.

La cultura, a més d’enriquir les persones, incideix en la identitat col.lectiva, és un bé individual i alhora col.lectiu que només pot desplegar totes les seves potencialitats des de la proximitat i la relació entre les persones.

· Seguirem donant suport a les 42 entitats i associacions del municipi amb criteris d’autonomia i maduresa.
· Elaborarem un Pla d’usos dels diferents equipaments culturals del municipi, tal i com ja es disposa dels equipaments esportius.
. Continuarem recolzant les iniciatives culturals, tan amateurs com professionals, que s’originin al nostre poble.
Teatre de l’Ateneu
L’actual rehabilitació del teatre de l’Ateneu ha de permetre disposar dels següents espais: teatre, bar del teatre, sala d’exposicions, sala de conferències/audiovisuals i una espai polivalent, amb tots els serveis complementaris que són necessaris per una activitat d’aquestes característiques.

· Integrarem el teatre en el Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris, per permetre i disposar d’una programació de major qualitat i de forma estable en el nostre teatre.
· Recolzarem la producció i creació d’obres de teatre amb grups o autors locals.
· Inclourem en la programació estable del teatre l’activitat musical i cinematogràfica.

Centre Cultural “La Fàbrica”

El Centre Cultural La Fàbrica és la nostra àgora on conversar, aprendre, escoltar, gaudir i fruir en un espai de relació. Potenciarem la capacitat de convocatòria i de relació que té el centre cívic com a eix neuràlgic del municipi i millorarem les prestacions que ofereix, sobretot en serveis i qualitat.

· Millorarem les condicions físiques dels espais de les diferents entitats i associacions del poble.
· Obrirem una nova línia de treball a l’aula de l’escola de Música amb l’objectiu de crear una sensibilització envers la música amb el mètode Willems a partir de 3 anys.
· Mantindrem les disciplines artístiques que actualment s’imparteixen en l’escola d’art. Restarem sensibles a noves temàtiques a impartir.
· Continuarem impulsant les iniciatives que han fet de l’Escola Municipal de Dansa (EMDC) un tret identificador del municipi. Recolzarem les iniciatives que permetin incrementar l’actual nivell de col.laboració amb altres centres educatius.

Biblioteca Municipal
La biblioteca és un servei indispensable en el marc cultural i educatiu del municipi.
· Seguirem augmentant el fons bibliogràfic, tan de llibres, com de productes audiovisuals i musicals, perquè la biblioteca continuï mantenint el bon nivell de prestacions i serveis que ofereix.
· Continuarem donant suport al grup de lectura, l’hora del conte, presentació de llibres, fons bibliogràfic a internet, ... i altres activitats que faciliten l’accés dels celranencs i celranenques al servei de lectura pública.
· Impulsarem activitats per incitar a la lectura com a font d’informació, comunicació i plaer, a petits i joves (de 3 a 18 anys).

Ràdio Celrà
Aprofitant les noves instal.lacions i el nou marc regulador pel seu funcionament, la ràdio ha de continuar estant al servei de totes i tots els celranencs que tinguin coses per comunicar i compartir.
· Continuarem recolzant la ràdio com a mitjà de comunicació i participació, tan en l’àmbit local com dels municipis de la llera del Ter.
· Promourem i facilitarem nous projectes educatius que tinguin com a mitjà de difusió la ràdio.
Museu d’història local

En aquesta legislatura constituirem un museu d’història local on es reculli, amb finalitats didàctiques i educatives, el llegat històric que celranencs i celranenques hem rebut de les generacions passades.

Sensibilitat per la cultura
Seguirem sensibles i receptius a les noves iniciatives culturals que puguin tenir com a marc el nostre poble. La Fira de ceràmica Enfangat n’és un exemple.
· Continuarem donant suport a la difusió cultural dels pobles de la llera de Ter a través de la revista.
· Potenciarem projectes interdisciplinars entre diferents serveis culturals del municipi per a optimitzar recursos i millorar la qualitat de les propostes.
· Continuarem recolzant que l’activitat artística i cultural esdevinguin quotidianes. Mantindrem la dinàmica de col.locar escultures en els carrers i places del nostre poble i esdeveniments culturals com “Celrà caminat”.

medi ambient


ÀREA DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI

Els boscos de les Gavarres i la riba del riu Ter són els principals espais naturals en els quals els celranencs i celranenques desenvolupem la nostra vida al poble. Això és degut a que aquests ocupen més de la meitat del terme municipal i, per això, tenim el deure de conservar-los i millorar-los per tal de poder fer que les futures generacions en puguin continuar gaudint com ho fem en l’actualitat.

A més de tenir cura del nostre singular entorn natural, hem de seguir amb la millora de l’entorn urbà i el patrimoni cultural tot propugnant hàbits que afavoreixin el respecte al medi ambient.

Conservació de l’entorn natural

· Recolzarem les iniciatives dels propietaris forestals del municipi per a millorar la gestió onjunta de les seves propietats.
· Continuarem col.laborant amb l’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, especialment en l’arranjament i conservació dels camins de bosc.
· Instarem a la publicació d’un llibre sobre els valors naturals del municipi.
· Combatrem, conjuntament amb el Departament de Medi Ambient i el Consorci de les Gavarres, la flora al.lòctona i invasiva en els espais naturals.
· Preservarem la riera de Palagret com a corredor biològic que fa les funcions de connector entre les Gavarres i el riu Ter, i corona la zona est del nucli urbà.
· Vetllarem perquè l’execució de la variant de la carretera C-66 es faci amb el degut respecte a l’entorn natural.


Sostenibilitat i eficiència en els recursos
· Generarem l’energia consumida per l’enllumenat públic amb plaques fotovoltaiques instal.lades en zones d’equipaments municipals.
· Consolidarem una xarxa de carrils bici entre Celrà i els municipis de l’entorn.
· Estendrem a totes les àrees de l’Ajuntament els criteris de compra de material que respectin els principis de sostenibilitat.
· Després d’uns mesos d’aplicació del decret pel qual es regula l’adopció de criteris mediambientals i d’ecoeficiència en els edificis, estudiarem la possibilitat d’exigir millores en els edificis respecte als espais comunitaris i l’eficiència energètica.
· Fomentarem la implantació de la producció domèstica d’energies alternatives al municipi. Instal.larem plaques fotovoltaiques a la coberta de la nova escola bressol municipal i a altres edificis públics.
· Estudiarem la viabilitat de l’aprofitament de residus forestals com a recurs energètic per a la generació de calefacció i d’aigua calenta en el pavelló esportiu.

Foment de l’educació ambiental
· Facilitarem el lloguer de terreny en la zona de regadiu per a l’establiment d’horts a les persones que estiguin disposades a produir els seus propis aliments a l’horta.
· Seguirem col.laborant amb els centres educatius del municipi, en les activitats d’educació ambiental, especialment en els projectes d’Escola Verda.
· Continuarem amb les campanyes de prevenció de residus domèstics, d’estalvi d’aigua, de consum responsable i de millora de l’eficiència energètica a les llars.
· Continuarem amb la confecció de nous itineraris pel patrimoni natural i cultural del municipi: Castell de Sant Miquel, Rafart, Santuari dels Àngels, La Torre d’Esvern, la riera de Palagret, els Sants...
· Fomentarem l’ús de la bicicleta per a la mobilitat dins el municipi.
· Recolzarem iniciatives de sensibilització i actuacions dirigides a reduir, reciclar i reutilitzar.

Preservació del nostre patrimoni cultural
· Encarregarem i executarem el projecte d’ordenació de l’entorn de la Torre d’Esvern, tenint en compte la diversitat de conreus agrícoles que han caracteritzat fins fa pocs anys el paisatge.
· Després dels estudis de l’Institut del Patrimoni Cultural de la UdG, és el moment de la consolidació i rehabilitació de l’edifici de la Torre d’Esvern, seguint els criteris de posar en valor els seus aspectes arquitectònics i monumentals.
· Després de cinc campanyes anuals, continuarem els treballs arqueològics al castell de Palagret fins a la descoberta de tot el jaciment i, posteriorment, executarem el projecte de consolidació i d’interpretació del castell, per fer-lo visitable.
· Iniciarem la prospecció arqueològica al petit castell de Barbavella.
· Posarem plaques amb el nom de les cases al nucli antic i a les masies disseminades pel municipi, per facilitar-ne el seu ús i coneixement.
· Després de les actuacions a les fonts d’en Busé i del Borni, continuarem amb l’arranjament de les diverses fonts del municipi, i altres elements d’interès.

dimecres, 10 de maig de 2006

Presentació


L’ENTESA PER CELRÀ som un ventall molt ampli de persones unides i engrescades, amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els celranencs i celranenques, que en els darrers anys hem liderat el procés de canvi i millora global del nostre municipi, amb la satisfacció i l’orgull de pertànyer a un poble que és capaç de potenciar els seus valors col.lectius i els seus recursos.
Volem que Celrà continuï essent un poble socialment responsable, econòmicament sostenible i, culturalment ric i divers. Volem un poble acollidor, participatiu i solidari.

En aquesta nova etapa que volem iniciar comptant amb el vostre suport, us proposem un programa que dóna resposta als reptes col.lectius i defineix objectius a assolir per les noves oportunitats que tenim al davant. En aquest programa us proposem il.lusió, imaginació i treball en l’acció municipal per tal de continuar progressant i consolidant el projecte de poble que tots volem i que ha tingut el vostre recolzament en els darrers anys.
Novament, us presentem un equip d’homes i dones compromeses, competents i preparades per portar a terme aquest programa, per a continuar aquest projecte de futur amb honestedat, il.lusió i coratge. Ho fem amb el compromís de continuar treballant per la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, la llibertat individual i col.lectiva i la justícia social, com a valors essencials del nostre municipi i guiar la nostra actuació municipal.
Aquí teniu l’equip de persones i el projecte que us proposem per la propera legislatura, amb l’experiència i la solvència que ens atorga la feina feta dels darrers anys. Us convidem a participar-hi i a compartir, tots plegats, quatre anys més de progrés.
Grup municipal ENTESA PER CELRÀ